ผู้อำนวยการฝ่าย

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย (แผน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย (ปฏิบัติการ)
 • ระดับ 11
  • หัวหน้ากอง (1)
   • หัวหน้าแผนก ก.
   • หัวหน้าแผนก ข.
   • หัวหน้าแผนก ค.
   • หัวหน้าแผนก ง.
   • หัวหน้าแผนก จ.
  • หัวหน้ากอง (2)
   • หัวหน้าแผนก ก.
   • หัวหน้าแผนก ข.
   • หัวหน้าแผนก ค.
   • หัวหน้าแผนก ง.
   • หัวหน้าแผนก จ.
  • หัวหน้ากอง (3)
   • หัวหน้าแผนก ก.
   • หัวหน้าแผนก ข.
   • หัวหน้าแผนก ค.
   • หัวหน้าแผนก ง.
   • หัวหน้าแผนก จ.
  • หัวหน้ากอง (4)
   • หัวหน้าแผนก ก.
   • หัวหน้าแผนก ข.
   • หัวหน้าแผนก ค.
   • หัวหน้าแผนก ง.
   • หัวหน้าแผนก จ.
  • หัวหน้ากอง (5)
   • หัวหน้าแผนก ก.
   • หัวหน้าแผนก ข.
   • หัวหน้าแผนก ค.
   • หัวหน้าแผนก ง.
   • หัวหน้าแผนก จ.

 

Loading ...