กฟผ. รับมอบประกาศเกียรติคุณด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊่าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒

              

                  กฟผ. รับมอบประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙ มอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)”

       

 

Edit3776 

                  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรและผู้ที่มีผลการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และต่อยอดสู่การยกระดับวางแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองขนาดใหญ่ที่มีความครอบคลุมในทุกภาคส่วนของเมือง เพื่อสนับสนุนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

 GLR 3826

 

GLR 3833

        นายธาตรี ริ้วเจริญ (ชคส.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. รับมอบประกาศนียบัตร “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)” เปิดเผยว่า โครงการ LESS เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการ และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร ไปสู่ “ผู้รับ” ในชุมชน และ อบก. จะเป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยต่อไป โดย กฟผ. ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ จำนวน ๕๘ โรงเรียน การรณรงค์ส่งเสริมการใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน ๒๒ โรงเรียน โครงการชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ณ ชุมชนบ้านปวงสนุก จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการเปลี่ยนหลอด LED ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 330 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ดำเนินการระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)