fanpage-edit

   

 

กิจกรรม"เปิดการเรียนรู้ ACP"

 

 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  กรุงเทพมหานคร

 

14256738 1072365346134783 754950998 n

                       

                             

                        

         

          เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรมวันวิชาการ(Academic Day) โดยมี ดร. สุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ในครั้งนี้

         การดำเนินการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ นายตรี

บูรณ์ นวลทอง นายอัครพล ตรีเหรา และนายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่าย

ทอดความรู้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 2,800 คน

 

       

 

14218235 1072365339468117 975569375 n 

 14281506 1072365362801448 1210402042 n

 

 14284885 1072365376134780 29673620 o

 
 

 14256323 1072365366134781 262020988 n

 

 14256479 1072365329468118 1419138243 n