fanpage-edit

   

 

ค่ายวิชาการ"ต้นกล้าพลังงาน อนุบาลสุพรรณบุรี"

 

 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

14193604 1069209343117050 1030014754 n

                       

                             

                        

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการ ค่ายวิชาการ ต้นกล้าพลังงาน

อนุบาลสุพรรณบุรี โดยมี นายอดิศักดิ์ สามงามแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ในครั้งนี้

         การดำเนินการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ และ

นายอัครพล ตรีเหรา วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง

นี้ จำนวน 308 คน

 

       

 

14159956 1069209449783706 1296937249 n 

 14169504 1069209359783715 1656712816 n

 

 14217980 1069209433117041 1604566948 n