โครงการครูสร้างวินัยใส่ใจลดพลังงาน

 

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

13401123 1012265482144770 46423969 n

 

   

     เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการจัดอบรมคณะครูในโครงการครูสร้างวินัยใส่ใจลดพลังงาน  โดยมี  นายบัญชา  พาหะนิชย์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ในครั้งนี้

     การดำเนินการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายกฤษดา  คงอยู่  และ

นายอัครพล  ตรีเหรา วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาล

ร้อยเอ็ด จำนวน100 คน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

   

 

 

13407494 1012265455478106 325865119 n

 

13401385 1012265462144772 1803808693 n