โครงการห้องเรียนสีเขียว จับมือ สพฐ. ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว

 

 

IMG 1803

 

   

          

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โครงการห้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) นำทีมโดยนายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า-แผนงาน (ช.อผช-ผ.) ได้จัดประชุมร่วมกับนักวิชาการและผู้แทนศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๖ ท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี

 

นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ เปิดเผยว่า การประเมินคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวนั้นได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวแล้วจำนวน ๑๒๒ โรงเรียน สำหรับปี ๒๕๕๙ นี้ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน จากเดิมที่ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการประเมินร่วมกับคณะกรรมการจาก สพฐ. ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์ของโครงการในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

จากการประชุมในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปเกณฑ์การประเมินและกำหนดเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนสีเขียว หลังจากนี้จะดำเนินการประสานงานโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์รับการประเมิน เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวต่อไป

 

 
 

 

 

IMG 1802