อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รวมพลังรัตนา ลดพีคไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน"

 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

 

13162236 997998516904800 1832070644 n

 

   

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 -11.30 น. ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลังรัตนา ลดพีคไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน”โดยมี นายธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ในครั้งนี้  การดำเนินการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตลอดจนรู้วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน นำโดย นายตรีบูรณ์ นวลทอง วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ

โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จำนวน 120 คน ณ หอประชุมอาคารศีลาภิรม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

จังหวัดนนทบุรี

 

 

13161981 997998453571473 1804511518 n

 

13214577 997998400238145 1565135076 o 

13220140 997998563571462 1140590899 n