เปิดชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศไทย

 

 

DSC 1461

 

 

       

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ณ ชุมชนบ้านปวงสนุก อำเภอสัน

ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมกริช  ตรีธัญญาพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง ผู้บริหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และโรงเรียนในกลุ่มภาคเหนือ พร้อมทั้งผู้นำชุมชนและนักเรียน

ร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

     สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ในครั้งนี้ ชคส. ได้มอบป้ายชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ให้กับนายอำเภอ และผู้นำชุมชนหมู่บ้านปวงสนุก พร้อมกับ

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดการประหยัดพลังไฟฟ้าลดลง 5 % และประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ร้านค้าประหยัดพลังงาน

เบอร์ 5 บ้านน่าอยู่ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และ ฟาร์มไก่สมุนไพรประหยัดพลังงานเบอร์ 5 อีกด้วย

 

DSC 1631

 

 

     ความเป็นมาของการดำเนินงานชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคี 3 ฝ่าย  ได้แก่

โครงการห้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร้างทัศนคติ  ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และ มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งอยู่ใน

โครงการห้องเรียนสีเขียว  ได้จัดทำโครงการชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5  ขึ้น ณ  ชุมชนบ้านปวงสนุก  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย อีกทั้งร่วมกันวางแผนและช่วยกันประหยัดพลังงาน  เพื่อส่งเสริมให้

ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในกาพัฒนาชุมชนของตนเองไปสู่การเป็นชุมชนสีเขียวและชุมชนคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน  โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านปวงสนุก  จำนวน 33  ครัวเรือนเข้า

ร่วมโครงการ

   

     การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

1. การประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

2. การจัดอบรมและศึกษาดูงาน ณ ห้องเรียนสีเขียว  และศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและ  สิ่งแวดล้อม  มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ  เสาหิน  จังหวัดเชียงใหม่

3. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความรู้และควาเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน  และ

กิจกรรมสำรวจความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในครัวเรือนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดประหยัดพลังงาน  LED  เบอร์ 5 จำนวน 89 หลอด

เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

          นอกจากนี้ทางชุมชนยังได้ทำกิจกรรมชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเพื่อลดภาวะโลกร้อน  รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ  การประหยัดไฟฟ้า  รักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสร้างผลให้ชุมชนบ้านปวงสนุกเป็นชุมชนประหยัด

พลังงานเบอร์ 5  ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของโครงการ

 

DSC 1677 

DSC 1722