สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒-๓ คึกคัก

โรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น

 

 

IMG 1045

 

IMG 1048IMG 1049

       

 

นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า-แผนงาน (ช.อผช-ผ.) เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว รุ่นที่ ๒ และ ๓ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมรุ่นละกว่า ๒๐๐ คน ในการสัมมนา กฟผ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบฐานกิจกรรม จำนวน ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ฐานการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในโรงเรียนและครัวเรือน ฐานโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และฐานพลังงานทดแทนโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ได้นำโมเดลกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) มาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ อันเป็นสาเหตุของฝนกรดและฝุ่นละออง ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นมีความประทับใจเป็นอย่างมาก และพร้อมนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนและชุมชนต่อไป

 

IMG 1046