สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มแล้ว มุ่งเน้นกลยุทธ์ “โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน”

 

 

 

GLR 0357GLR 0346 

 

GLR 0358

       

 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า-แผนงาน (ช.อผช-ผ.) ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ มีผู้บริหารและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมจำนวน ๙๕ คน จาก ๓๕ โรงเรียน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งหมด ๗ รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา–ปฏิบัติการ (ช.อขช-ป.)
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี

 

สำหรับเนื้อหาการสัมมนาในปีนี้ มุ่งเน้นการขยายผลการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน โดยได้แนะนำและชี้แจงรายละเอียดโครงการประกวดประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า” และ “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม โดยโรงเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

GLR 0848Picture1

 

สำหรับกิจกรรมระหว่างการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไปศึกษาดูงานชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง อบต.ต้นยวนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน “EGAT Carbon Footprint Application” ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 และการปล่อย CO2จากการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

ท้ายที่สุด การสัมมนาในปีนี้นอกจาก กฟผ. จะเสริมความรู้ที่ทันสมัยให้ผู้เข้าสัมมนาแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง กฟผ. กับ โรงเรียนอีกด้วย