งาน “ราชโบริกาฯ นิทรรศ 58

 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

 

 

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ได้จัดนิทรรศการและการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การประกวด การแสดง

 ของนักเรียน และการแสดงผลงานของนักเรียน โดยมีนายสมชาย รอบเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ราชโบริกาฯนิทรรศ 58"

และมีนายคชะพันธ์ แดงดีเลิศ นายอนุชา สุขม่วง และนายอนันต์ แดงแสงเทียน วิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยว 

กับการประหยัดพลังงานและร่วมจัดดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน ซึ่งในการอบรม นักเรียน 

และผู้ปกครองในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,500 คน ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี