งานวิชาการ “ระยองวิทย์นิทัศน์ 58

 

โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

 

 

        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ได้จัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เกมส์การแข่งขันต่างๆ และการแสดงผลงานของนักเรียน

โดยมี นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ "ระยองวิทย์นิทัศน์ 58" และ มีนายคชะพันธ์ แดงดีเลิศ  นายอนุชา สุขม่วง 

และนายอนันต์ แดงแสงเทียน วิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและร่วมจัดนิทรรศการ

ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน ซึ่งในการอบรมนักเรียนและผู้ปกครองในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  

1,500 คน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง