หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า (ห้องเรียนสีเขียว)

นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์ โทร. 02-436-4740

กสท 

 

หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคประชาชนและสังคม 

นางสาวศิริมาศ  วิเศษศรี  โทร.02-4364740

หสป  

 

 หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติในสถานศึกษา

 นางสาวสุภรา  คอยระงับ  โทร.02-436-4741

หศส

 

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

นางสาวจิรนันท์   โมรา  โทร.02-436-4742

หอร

 

Webmaster: 0-2436-4743

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ที่อยู่:  กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ชั้น 8 อาคาร ท.103

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130