หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า (ห้องเรียนสีเขียว)

นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์

  0-2436-8120

 

หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคประชาชนและสังคม

นายตรีบูรณ์  นวลทอง

  0-2436-8121

 

 หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติในสถานศึกษา

 นางสาวศิริมาส วิเศษศรี

 

 

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

นายสันติ  พันธุ์เจริญ

 

 

โทรสาร: 0-2436-8196 , 0-2433-3651

Webmaster: 0-2436-8122

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ที่อยู่: กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ชั้น 7 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130