หน้าปกประกาศผล

 

*** ประกาศผลรางวัล EGAT Green Learning Awards 2021 ***

 
1.โรงเรียนสีเขียว ปี 2564                          ตรวจสอบรายชื่อ

 

2.อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาปี 2564       ตรวจสอบรายชื่อ

 

3.โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
      - ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า     300  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      - ประเภทจำนวนนักเรียน     301 - 1,500  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      - ประเภทจำนวนนักเรียน  1,501 - 2,000  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      - ประเภทจำนวนนักเรียน  2,000  คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ
 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
      - ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า   1,800  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      - ประเภทจำนวนนักเรียน  1,801 - 2,500  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      - ประเภทจำนวนนักเรียน  2,501 - 3,000  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      ประเภทจำนวนนักเรียน  3,000  คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ

 

4.โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
      ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า    300  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      - ประเภทจำนวนนักเรียน    301 - 1,500  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      ประเภทจำนวนนักเรียน  1,501 - 2,000  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      ประเภทจำนวนนักเรียน  2,000  คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ
 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
      - ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      - ประเภทจำนวนนักเรียน  1,801 -2,500  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      ประเภทจำนวนนักเรียน  2,501 - 3,000  คน  ตรวจสอบรายชื่อ
     ประเภทจำนวนนักเรียน  3,000  คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ