กิจกรรมประกวดจัดทำคลิปวีดิโอ หัวข้อ“ลมหายใจแห่งอนาคต”

 

 

กิจกรรมประกวดจัดทำคลิปวีดิโอ หัวข้อ“ลมหายใจแห่งอนาคต”

พลังเยาวชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์เพื่อสร้างทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนเครือข่าย จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดจัดทำคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน รณรงค์ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

          ปัจจุบันปัญหาที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการบูรณาการไปสู่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปสู่เครือข่ายพลังเยาวชนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว (Green Learning Society) ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมให้แก่ประเทศ

• เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6

• แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

o ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

o ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

o ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

• เปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และส่งผลงานคลิปวีดิโอภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

• ส่งผลงานคลิปวีดิโอทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

1 คน สามารถส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวดได้ 1 คลิปเท่านั้น

• ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที

• เนื้อหาเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ และ/หรือการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• เนื้อหาของคลิปวีดิโอตรงประเด็นในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า         การจัดการขยะ และ/หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (30 คะแนน)

ความคิดสร้างสรรค์(30 คะแนน)

• มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก ApplicationEGAT Town , App Sensor for ALL (20 คะแนน)

• การเรียบเรียงในภาพรวมและเนื้อหามีความเหมาะสม (10 คะแนน)

• การประชาสัมพันธ์ลง Social Network ช่องทาง Facebook YouTube TikTok ของตัวเอง

พร้อม #ห้องเรียนสีเขียวกฟผ. , #EGATforALL ยอด Like และผู้ติออดตาม (10 คะแนน)

ทุกช่วงชั้นได้รางวัลตามนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ เบอร์ 5 พร้อมประกาศนียบัตร            จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับกระเป๋าเดินทาง ENGY พร้อมประกาศนียบัตร      จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับตุ๊กตา ENGY พร้อมประกาศนียบัตร                 จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลชมเชย ได้รับแก้วเก็บอุณหภูมิ ENGY ใบใหญ่ พร้อมประกาศนียบัตร              จำนวน 3 รางวัล

*** หมายเหตุ***

  1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. การรับของรางวัล (รับในนามโรงเรียน และโรงเรียนมอบให้นักเรียนที่ได้รางวัลภายหลัง)

 

ลงทะเบียนที่นี่https://forms.gle/byDPhuMyySDLdeXj7