*** ประกาศผลรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ***

 

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)

 

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
      -ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      -ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ
 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
     - ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน  ตรวจสอบรายชื่อ
     - ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

  

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
      -ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      -ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ
 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
     - ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน  ตรวจสอบรายชื่อ
     - ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ