โลโก้งานประกวดปี 63

เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด EGAT Green Learning Awards 2020

    

 

 

โลโก้งานประกวดปี 63


***** คลิก !!! สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2563 *****

 1. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2563

 2. โรงเรียนสีเขียว ปี 2563 

 3. อาคารเบอร์ 5 ปี 2563

 

 

 ***** คลิกตรวจสอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2563 *****

1. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2563

2. โรงเรียนสีเขียว ปี 2563

3. อาคารเบอร์ 5 ปี 2563

 

 

 

เอกสารโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2563

 

 
 • รายละเอียดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ไฟล์นำเสนอโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • รายงานกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มตารางการเปรียบเทียบการใช้พลังงานอื่นๆของโรงเรียน 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
   
 เอกสารโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2563
   
 • รายละเอียดโครงการโรงเรียนคาร์บอร์ต่ำสู่ชุมชน                                 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ไฟล์นำเสนอโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน                                          
คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
 • รายงานกิจกรรมของโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน                               
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน                                                      
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ไฟล์ใบฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน                              
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ไฟล์นำเสนอการเขียนใบงานและใบฐานข้อมูล โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
   

 เอกสารโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขยีวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว (ต้นแบบด้านการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

 และ อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธภิาพในสถานศึกษา

 

 •  แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว
 •  แบบประเมินอาคารเบอร์ 5

 

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด