ห้องเรียนสีเขียว กฟผ.ร่วมกับโรงเรียนในโครงการทั่วประเทศ รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปีต่อเนื่อง

 

 รับ  LESS  ปี  2562 ๑๙๐๙๒๐ 0009

 

วันนี้ (19 กันยายน 2562) นายนภดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ กฟผ. โดยมีนางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-3 (ช.อชก-3.) เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการและส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจาก "ผู้ให้" ในภาคองค์กรไปสู่ "ผู้รับ" ในชุมชน และ อบก.จะเป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจดที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม โดย กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนจำนวน 106 โรงเรียน และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน จำนวน 62 โรงเรียน รวม 14,067 ครัวเรือน จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 10 ล้านบาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 2.9 ล้านหน่วย(kWh) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เกือบ 1,699 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

 

รับ  LESS  ปี  2562 ๑๙๐๙๒๐ 0010

                                                                  

                                            
รับ  LESS  ปี  2562 ๑๙๐๙๒๐ 0021