กฟผ. และสพฐ. ขับเคลื่อนห้องเรียนสีเขียวในภาคเหนือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

 index

 

 

วันนี้ (19 เมษายน 2562) นางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และเป็นประธานในพิธีเปิด Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยนางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

           กิจกรรมค่ายรุ่นที่ 3 ในครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 108 คน จาก 36 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ที่จะได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียนที่มีผลงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 8 ฐาน ให้นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลายและยั่งยืนต่อไป

 

 

2

3

 5