ห้องเรียนสีเขียว ร่วมกับ สพฐ. จัดทำหลักสูตร

การพัฒนานวัตกรรมห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน

50851681 2115065425472004 3534692680846016512 n

 

                    ห้องเรียนสีเขียว (กฟผ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า นางสาวศิริมาส วิเศษศรี หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติในสถานศึกษา และทีมงานห้องเรียนสีเขียว กฟผ. ร่วมประชุมกับ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูแกนนำ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการจัดค่ายสำหรับครูโครงการห้องเรียน สีเขียว ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562

 

50127136 2115066005471946 3168770259024871424 n

50091144 2115065758805304 9090318799042772992 n

50309838 2115065795471967 3355886745567625216 n