โครงการห้องเรียนสีเขียวโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี

ในงานวันครูครั้งที่ 63 วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

 

 

 

 1

                         

              โครงการห้องเรียนสีเขียวโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี งานวันครูครั้งที่ 63 วันที่ 16 มกราคม 2562 ณหอประชุมคุรุสภา ภายใต้คำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี “


              กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาตินายศานิตนิยมาคม (ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน) เป็นผู้แทน กฟผ.รับโล่จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

  

 

 

 3

 

4