ห้องเรียนสีเขียวแสดงศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในเวที COP24

ชูประเด็นการสร้างความตระหนักในโรงเรียนและเยาวชนเพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน

 

 

 p1

                              

                                   

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน น.ส.สุภรา คอยระงับ วิทยากรระดับ 6 เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “Green Learning Room Project :Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand” ภายในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวิเช่ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ ผู้จัดการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)และนางณัฐชยา เม็นไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเสวนาในเวทีดังกล่าว

 

โครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่เป็นการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ สพฐ. อบก. โรงเรียน และชุมชน โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายและสามารถนำเงินไปเป็นทุนต่อยอดกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป จากการสนับสนุนกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานที่โรงเรียนและที่บ้านนักเรียน) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 8,876,490.54 kWh ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 4,790,513.12 kgCO2 และส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมลดลงถึง 41,225,159.09 บาท โดยในแต่ละปี กฟผ. จะรวบรวมผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนส่งให้กับ อบก. เพื่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณ LESS ทั้งนี้ ในปี 2562 กฟผ. และ สพฐ. จะดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน สร้างความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยจะเริ่มทดลองใช้กับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว 384 โรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ก่อนที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนอีกกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศในสังกัด สพฐ. ต่อไป

 

p2