ห้องเรียนสีเขียวเผยศักยภาพในเวที COP24

 

สนับสนุนพลังเยาวชนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

 

 p1

                              

                                    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดร.แฟรดาซ์ มาเหล็ม ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนเยาวชนไทยผู้ชนะการประกวดโครงการ Young Thai Environmentalists 2018 (YTEN)ได้ร่วมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ภายในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 ณ เมืองคาโตวิเช่ สาธารณรัฐโปแลนด์ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561

 

 

 

p.3

 

 

 

 

p4

 

            การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในโครงการฯ จำนวน 414 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น โครงการโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านนักเรียน) ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 (การขยายผลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากโรงเรียนสู่ชุมชนใกล้เคียง โดยมีนักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู่ชุมชน) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อไป