mom63

   

 

เตรียมพบกับ การ Live สด การนำเสนอผลงานการประกวด โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน สุดยอดโรงเรียน และบ้านนักเรียนลดใช้พลังงานไฟฟ้า

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 256 เวลา 8.30-16.00 น. ใน  Facebook ห้องเรียนสีเขียว กฟผ.

 

    โปสเตอร์ ปชส ส่งพิมพ์ 2