mom63

   

 

การอบรมนักเรียนและครูแกนนำโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน


                          

 G2

                              

         

                เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทีมวิทยากรห้องเรียนสีเขียว   บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ใน"โครงการอบรมนักเรียนและครูแกนนำโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน" โดยมีนายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นประธานเปิด การอบรม ในการอบรมมีนักเรียนจำนวน 66 คน คณะครู 14 คน และผู้ปกครอง จำนวน 5 คน รวม ทั้งหมด 85 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ได้นำไปขยายผลสู่บ้าน ตนเอง และชุมชนต่อไป

 

 

G3

G4

 

 G6 

       G1