topic

 
 

 

       โครงการห้องเรียนสีเขียวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จากการ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความสนุกสนานเพื่อให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย กฟผ. ได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้น ตั้งแต่ปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมนอกห้องเรียน จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมรวมทั้งขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันมีห้องเรียนสีเขียว จำนวน 414 โรงเรียน และได้ขยายผลสู่โครงการต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5
 
     
 

topic2

 
 

 

  1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ทักษะ ศักยภาพ ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน
  2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
  3. เยาวชนไทยเกิดทัศนคติที่ดีและมีอุปนิสัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในระยะยาว
  4. โรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณรับรองในการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ อาทิ โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  5. โรงเรียนเกิดการบริหารจัดการพลังงานที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
     
 

topic3

 

 

 

 • โครงการห้องเรียนสีเขียวได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Education for the future ในการประกวดชิงรางวัลระดับโลก Energy Globe Award 2001 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ณ เมือง Linz ประเทศออสเตรีย นับเป็นความภาคภูมิใจที่องค์กรระดับโลก ยอมรับวิธีการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยในโครงการห้องเรียนสีเขียว
 • การจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวจำนวน 1 ห้อง ที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาลี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้กำหนดจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวขึ้นอีก 1 แห่ง ที่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จังหวัดกำปงสปือ ภายในปี 2561
 
     
 

topic4

 

 

 

  1. ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวจำนวน 414 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งห้องเรียนสีเขียวจำนวน 1 ห้อง ที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม โดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาลี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้ราชอาณาจักรกัมพูชา
  2. มีนักเรียนผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวกว่า 1 ล้านคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
  3. เผยแพร่ความรู้โดยร่วมมือกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม จัดวิทยากรบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณทั่วประเทศ โดยบรรยายเสริมความรู้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรการเรียนปกติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เช่น แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทน การผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
  4. มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินยกระดับเป็น “โรงเรียนสีเขียว” จำนวนรวม 177 โรงเรียน
  5. มีโรงเรียนคาร์บอนต่ำ จำนวนรวม 263 โรงเรียน ซึ่งการดำเนินงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 3,379,560.07 หน่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,757,852.91 kgCO2 และลดค่าใช้จ่ายได้ 20,817,737.60 บาท
  6. กฟผ. ได้รวบรวมข้อมูลและนำผลการลดการใช้พลังงานจากโครงการที่ กฟผ. ได้ดำเนินการ เพื่อขอรับการรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme : LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
 
  time-line-4-10-61