1.เพลงพลังห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  
 
  ดาวน์โหลด

 

2.เพลงรักษ์พลังงาน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

 
 ดาวน์โหลด

 

3.เพลงร่วมใจลดใช้พลังงาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 
ดาวน์โหลด