mom63

   

 

กฟผ. นำร่อง “อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา” สร้างต้นแบบอาคารเรียนประสิทธิภาพสูง


                          

 42654158 2045217532456794 8912045474068824064 n

                              

          โครงการ “อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา” เป็นการดำเนินงานต่อยอดมาจากโครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งมีจำนวนถึง 414 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทัศนคติด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อต้นปี 2561 โดยกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในกลุ่มเป้าหมายนำร่องในอาคารเรียนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารเรียน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2)

          โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาอาคารใน 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2) การปรับปรุงอาคารให้มีประสิทธิภาพสูง โดยออกแบบปรับปรุงกรอบอาคาร หลังคา รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการลดภาระการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศและระบบแสงสว่าง 3) การสร้างเสริมอุปนิสัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการมาตรการด้านการบริหารจัดการและการดูแลรักษาให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมอุปนิสัยทั้งในส่วนผู้ใช้อาคารและผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร ซึ่งเป็นการบูรณาการกลยุทธ์ 3 อ. (อุปกรณ์ อาคาร อุปนิสัย) ของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน

          อาคารเรียนของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเบอร์ 5 จะได้รับป้ายแสดงสัญลักษณ์อาคารเบอร์ 5 ซึ่งแสดงถึงการเป็นอาคารประสิทธิภาพสูง โดยในปีนี้ ได้พิจารณาดำเนินโครงการนำร่องอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อาคารราชพฤกษ์ราษฏร์รัฐร่วมใจเทิดไท้ในหลวง โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปาง อาคารภูมิพิริยานุสรณ์ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ และอาคารพระมารดา 3 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 โรงเรียน พร้อมเตรียมขยายผลไปยังอาคารธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเภทอาคารใหม่ต่อไป ทั้งนี้ป้ายแสดงสัญลักษณ์อาคารเบอร์ 5 และอาคารเบอร์ 5 นำร่องในสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานครบรอบ 25 ปี การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561


 

42572166 2045216509123563 6169695541174206464 n

42607833 2045216515790229 4133505147332460544 n

42767843 2045216462456901 954672162185150464 n