ห้องเรียนสีเขียวปลุกสร้างเยาวชนรักพลังงาน รุ่นที่ 10

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี


                          

     DSC 5145

                                                        

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายวัชรธรรม จอมสืบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.6 เป็นประธานเปิดค่าย โดยมี นายปัญญา คลังมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ และนายไพฑูรย์ สมบูรณ์ชัย หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว ในกิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 10 ณ เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2561 โดยมีศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 78 คน จาก 28 โรงเรียนในเขต ปริมณฑล ภาคกลางและภาคเหนือ การจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 10 จากจำนวนทั้งหมด 11 รุ่น ที่ได้กำหนดจัดในระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ซึ่งวิทยากรครูที่ผ่านการอบรมมาแล้ว จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปได้

                    

 DSC 5094

  DSC 5104

  DSC 5114

  DSC 5220

 IMG 7014

 IMG 7015

 IMG 7016

 IMG 7017

IMG 7018

IMG 7019

IMG 7021