ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืน


                          

     38888150 2011960305782517 2928514671864446976 n

                                     

         เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ทีมงานห้องเรียนสีเขียวนำโดย นายตรีบูรณ์ นวลทอง และทีมงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีท่านประธาน นายอำพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ นางเสาวรีย์ สามารถคุณ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้เข้าอบรมคณะครูและนักเรียนจำนวน 54 คน โดยนำความรู้ที่ได้ไปขยายผมต่อที่โรงเรียน และชุมชนเพื่อความยังยืนต่อไป

                    

  38888257 2011959925782555 9004797444604559360 n

 38860580 2011960049115876 1450882275196534784 n


 38902162 2011959992449215 6354635419895726080 n

38904760 2011960342449180 6616643753690005504 n 

38984958 2011960299115851 2443082624663552000 n 

 39017818 2011960372449177 2622565751730470912 n