กฟผ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวสร้างเยาวชนรักพลังงาน รุ่นที่ 9

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี


                          

     38776676 2009434826035065 1753323448295227392 n

                            

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า – วิชาการ เป็นประธานเปิดค่าย โดยมี นางณัฐชยา เม็นไธสง ผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ และนายวัชระธรรม จอมสืบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว ในกิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 9 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2561 โดยมีศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 82 คน จาก 28 โรงเรียนในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือตอนล่าง

                    

  38512049 2009435049368376 3840422952784887808 n

 38708096 2009434936035054 1715870388581302272 n

38749082 2009434999368381 2289648104879685632 n 

38752175 2009435032701711 705057669488050176 n 

38752988 2009435219368359 2670691873894432768 n 

38760918 2009435166035031 4779867394321416192 n 

38770572 2009435239368357 5698247022725824512 n 

38782893 2009434902701724 1858597542011338752 n 

38818128 2009434856035062 620634138755465216 n 

38821347 2009434829368398 7098547657055928320 n 

38853632 2009434909368390 8831769043498172416 n

38862661 2009434886035059 8024115750748815360 n 

38872831 2009435062701708 1366073765070372864 n