แผนการในอนาคต

๑.  แผนงานขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา กฟผ. ได้สนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการฯ ใช้อุปกรณ์ในห้องเรียนสีเขียวเป็นสื่อการสอนเพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนสีเขียว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนที่มีห้องเรียนสีเขียว และมีบางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขยายผลไปยังโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงด้วย

เพื่อให้ห้องเรียนสีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน ๔๑๔ โรงเรียน เกิดประโยชน์สูงสุด  กฟผ. จึงสนับสนุนอย่างเป็นระบบให้โรงเรียนที่มีห้องเรียนสีเขียวขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของห้องเรียนสีเขียว และลดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น

กฟผ.ได้ดำเนินการแผนงานขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปี ๒๕๕๓โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ดำเนินการขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว และมีโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียวแล้วจำนวน ๗๔๗โรงเรียน

๒.  แผนงานยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน

เพื่อให้ห้องเรียนสีเขียวพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียน และเป็นการขยายผลการดำเนินงานจากห้องเรียนสีเขียวไปสู่การบริหารจัดการในโรงเรียนทั้งระบบอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ “ยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน”เป็นแผนงานรองรับแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี เป็นแผนระยะยาวตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ถึง ปี ๒๕๕๖ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวแล้วจำนวน ๙๒ โรงเรียน