ห้องเรียนสีเขียวปลุกสร้างเยาวชนรักพลังงาน รุ่นที่ 6 อย่างต่อเนื่อง

 

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

                          

อผช. เปิดค่าย Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 6 ให้เยาวชนเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปปรับใช้ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

 

 DSC 1152

         

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) โดยมี นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ (กทค - ค.) ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ และนางณัชยา เม็นไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนางนงลัษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว  ในกิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 6 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 96 คน จาก 32 โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก การจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 6 จากจำนวนทั้งหมด 11 รุ่น ที่ได้กำหนดจัดในระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ซึ่งวิทยากรครูที่ผ่านการอบรมมาแล้ว จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปได้

 

 

DSC 1109

DSC 1448

IMG 7592

IMG 7593

IMG 7601

IMG 7604

IMG 7605

IMG 7606

IMG 7608

IMG 7609

IMG 7619

IMG 7620

IMG 7622

IMG 7627

IMG 7628

IMG 7629

IMG 7631

IMG 7632

IMG 7633

IMG 7634

IMG 7635

DSC 1444

DSC 1457