อบรมนักเรียนแกนนำรักพลังงาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

                          

       517495

                                

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทีมงานโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นวิทยากรให้ความรู้ "การอบรมนักเรียนแกนนำรักพลังงาน" โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุชาติ เข็มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีจำนวนผู้บริหารและครูเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 20 คน นักเรียนในระดับชั้นปีที่ 5 จำนวน 550 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย และเป็นตัวแทนนักเรียนในการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อผู้ปกครอง ต่อครอบครัวของตนเองและชุมชน

 

 517497

 517487

516990

516991

516985