ประโยชน์ที่ กฟผ. ได้รับ

          ๑.)  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. อย่างเป็นรูปธรรม ในการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็น

การขยายผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งโรงเรียน  ตลอดจนชุมชนโดยรอบ

          ๒.)  เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ กฟผ. ให้ปรากฏสู่สาธารณะ ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านส่งเสริมการศึกษา  ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ 

          ๑.) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรับรองเป็นโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 glr1glr2

          ๒.)  โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ทักษะ ศักยภาพ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน     และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร  ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน

           ๓.)  กฟผ. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

           ๔.)  ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา และธำรงรักษามาตรฐานโรงเรียนสีเขียว โดยการที่  กฟผ.ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

           ๕)  เยาวชนไทยเกิดจิตสำนึกและมีอุปนิสัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างถาวร  ในระยะยาว

           ๖)  ครู/นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อ กฟผ. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา