fanpage-edit

egat green learning awards2017baner-top2 appbannerv2 16113894 1707247982920419 7736371348013339502 nxx

ประโยชน์ที่ กฟผ. ได้รับ

          ๑.)  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. อย่างเป็นรูปธรรม ในการ                     เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการขยายผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่ว                     ทั้งโรงเรียน  ตลอดจนชุมชนโดยรอบ

          ๒.)  เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ กฟผ. ให้ปรากฏสู่สาธารณะ ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ                   สังคมในด้านส่งเสริมการศึกษา  ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ 

          ๑.) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรับรองเป็นโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 glr1glr2

          ๒.)  โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ทักษะ ศักยภาพ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน     และสิ่งแวดล้อม อย่าง                  เป็นระบบและมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร  ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน

 

          ๓.)  กฟผ. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

 

          ๔.)  ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา และธำรงรักษามาตรฐานโรงเรียนสีเขียว โดยการที่  กฟผ.ให้คำแนะนำปรึกษา                  อย่างใกล้ชิด  ตลอดจนการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

 

          ๕)  เยาวชนไทยเกิดจิตสำนึกและมีอุปนิสัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างถาวร  ในระยะยาว

 

          ๖)  ครู/นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อ กฟผ. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน                  มา