พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์”

                          

       516536

                                

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และทีมงานห้องเรียนสีเขียว มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ เป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว

 

 516534

 516538