อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคาร์บอนต่ำและคาร์บอนต์สู่ชุมชน โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา

                          

       516127

                                          

           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายตรีบูรณ์ นวลทอง นายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ และทีมงาน ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนคาร์บอนต่ำและคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งมีนักเรียนและครูเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน

 

 516126

516125