๑.   โรงเรียนให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยการบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ  สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร

     ๒.   มีนักเรียนผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวกว่า ๑ ล้านคน ตลอดระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา

     ๓.   รณรงค์ให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวเลือกซื้อและเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕)  และดำเนินการสนับสนุนโครงการต่างๆ  ตามนโยบายของ กฟผ.  อาทิ เปลี่ยนจากหลอดไส้มาใช้หลอดตะเกียบเบอร์ ๕ โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ปราศจากหลอดไส้แล้ว จำนวน ๓๕๙ โรงเรียน รณรงค์ให้โรงเรียนเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมใหม่เบอร์ ๕ จำนวน ๑๗๘ โรงเรียน

     ๔.   เผยแพร่ความรู้โดยร่วมมือกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม  จัดวิทยากรบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณทั่วประเทศกว่า ๑๐,๐๐๐  โรงเรียน โดยบรรยายเสริมความรู้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรการเรียนปกติ  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  เช่น แหล่งพลังงาน, พลังงานทดแทน,  การผลิตไฟฟ้า,  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ,  ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น