พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร”

                          

       512969

                                

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และทีมงานห้องเรียนสีเขียว มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560 โดยมี เซอร์เวโรนิกา ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวดังกล่าว และได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 514573

512967

512966

512947

512970

513079

513080

513081