โครงการห้องเรียนสีเขียวได้รับรางวัลที่ ๒ ประเภท Education for the futureในการประกวด ชิงรางวัลระดับโลก Energy Globe Award ๒๐๐๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ณ เมือง Linzประเทศออสเตรีย นับเป็นความภาคภูมิใจที่องค์กรระดับโลก ยอมรับวิธีการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยในโครงการห้องเรียนสีเขียวนี้

และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ กฟผ. ได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวจำนวน ๑ ห้อง ที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการเผยแพร่ห้องเรียนสีเขียวในต่างประเทศต่อไป