กฟผ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียว หวังปลูกฝังความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน

 

ค่ายนักเรียน Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 1

 

ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

                          

       33553765 1942345482744000 4308876105206464512 n

                      

          กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจด้านพลังงาน - สิ่งแวดล้อม

 

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนักเรียน Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 1 โดยนายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ (กทค-ค.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ายฯ และนายพิจิตร ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ในฐานะเจ้าภาพร่วมให้การตัอนรับคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จาก 36 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 108 คน ในระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 33580917 1942345379410677 968138997782020096 n

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ชคส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อหวังสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนใช้และพบเจออยู่ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ที่มาที่ไปของพลังงานไฟฟ้า ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า การประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนเข้าใจ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ครอบครัว ตลอดจนเกิดการจัดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลต่อไป จนกระทั่งถึงในระดับชุมชน โดยผ่านการกิจกรรมในแต่ละฐานที่จะได้ทั้งความรู้และความสนุก และนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

 

          ชคส. กล่าวด้วยว่า กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้กับเยาวชน เพื่อหวังให้เป็นผู้นำไปถ่ายทอดต่อไป โดยมีกำหนดจัดค่ายสำหรับนักรียนชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตลอดปี 2561 นี้ และขอขอบคุณ สพฐ. ทีมงาน กฟผ. วิทยากร ครูและนักเรียนทุกคนที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความรู้และได้รับความสนุกกลับไป


          สำหรับค่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย 2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 3. อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย 4. Smart Learning Energy 5. การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 6. คิด คิด คิด พิชิต CO2 อีกทั้งมีกิจกรรมด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2. LCA สู่ตะกร้าเขียว 3. Go Green for Life 4. น้ำใช้ น้ำทิ้ง เพื่ออนาคต และ 5. รวมพลังความคิดพิชิต CO2

 33447579 1942346146077267 8575276804921622528 n

          ทั้งนี้ สำหรับค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จำนวน 11 รุ่น ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ณ เขื่อนและศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ของ กฟผ. ในแต่ละภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรนักเรียนแกนนำในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน

 

 

33487108 1942345369410678 2942805423922610176 n

      33517738 1942345362744012 2734307774136582144 n      

 33522231 1942345936077288 5614450870751068160 n

33540515 1942345722743976 8160895834762772480 n

33540525 1942345382744010 7789310223683944448 n

33595619 1942345519410663 2308421660333572096 n

33597422 1942345496077332 6406855861368520704 n

33599894 1942345752743973 4978417294259519488 n

33614539 1942345956077286 5606627669425782784 n

33618711 1942345502743998 8495836943785918464 n

33621381 1942345709410644 7622463968438648832 n

33624352 1942345559410659 2744120344183832576 n

33665886 1942345862743962 5181985859188031488 n