โครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. สำรวจพื้นที่ในการจัดสร้างอาคารที่จะใช้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว

 

ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

                          

       33057850 1940729596238922 2935273764977377280 n

        

              เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะประกอบด้วย นายตรีบูรณ์ นวลทอง หัวหน้าแผนกพัฒนาสื่อการเรียน นางทิพย์วรรณ ผลชีวิน หัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ และนางสาวสโรชินี วรรณะ ช่างระดับ 5 เดินทางมาสำรวจพื้นที่การจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ โดยประชุมหารือร่วมกับ ดร.บุนเฮ ฮวด รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.กอปศักดิ์ ศรีประภา จาก สวทช. นายศราวุธ นายอุเทน ขันใจ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ซึ่งรับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมของสถาบันฯ และ พ.ท.มนต์รวี อินทรศิริ หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง พร้อมเยี่ยมค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดสร้างอาคารที่จะใช้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว

 

33232552 1940729616238920 8679568858660470784 n

      33163190 1940729709572244 5954870987949342720 n