กฟผ. เปิดค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว หวังสร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                          

       030561-2-2

        

อผช. จัดค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว รู้คิด รู้ใช้ ใจพลังงาน ปี 2 หวังปลูกฝังความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เยาวชนบุตรหลานผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในช่วงปิดเทอม โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนเครือข่ายร่วมให้ความรู้ผ่านการบรรยายและการลงมือปฏิบัติจริง

          

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เป็นประธานเปิด “ค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว รู้คิด รู้ใช้ ใจพลังงาน ปี 2” โดยมี นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ (กทค - ค.) ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ และมีผู้บริหารในสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า (อปฟ.) และผู้ปฏิบัติงานที่นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเข้าร่วม ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

 

030561-2-4

          นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ กทค - ค. กล่าวว่า ค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเป็นการจัดต่อเนื่องในช่วงปิดเทอม เพื่อปลูกฝังในเรื่องการใช้พลังงานที่ดี มีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และการประหยัดพลังงาน อีกทั้งเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของพลังงานในปัจจุบัน สร้างทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีวิทยากรจากครู อาจารย์ ในโรงเรียนเครือข่ายมาร่วมให้ความรู้กับเยาวชนผ่านฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า โดยจะได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ ของไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า ฐานที่ 2 อ.อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ฐานที่ 3 Smart Learning Energy& คิด คิด คิด พิชิต CO2 ฐานที่ 4 ห้องเรียนสีเขียวกับพลังงานทดแทน ฐานที่ 5 ห้องเรียนสีเขียวกับการเรียนรู้ธรรมชาติ และ ฐานที่ 6 ห้องเรียนสีเขียวกับสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้มีโอกาสสัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงานบริเวณอาคาร ท.100 และ ท.102 อีกด้วย

 030561-2-3

030561-2-1

IMG 7516

 IMG 7515

IMG 7514

 IMG 7512

IMG 7511

IMG 7510

IMG 7508

IMG 7506

IMG 7505

IMG 7504

IMG 7503

IMG 7502

IMG 7501