โครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. จัด Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน  รุ่นที่ 4 

 

                          

       260461-1-6

         

          วันนี้ (26  เมษายน 2561) โครงการห้องเรียนสีเขียว ได้จัดสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี 2561 และ Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ในระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ผ่าน 6 ฐานการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการคำนวณหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อจัดทำบัญชีคาร์บอน นำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว และการลดใช้พลังงานในกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำต่อไป  โดยมีนางอังคณา  สุขวิบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.)  เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 36 แห่ง จำนวนรวม  110  คน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

260461-1-5

 260461-1-4