ห้องเรียนสีเขียวจับมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 ขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                          

       GLR 4933-edit

         

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว”  กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีนางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) เป็นประธานในพิธี มีโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 36 แห่ง จำนวนรวม 110 คน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  

 

GLR 4926-edit

 GLR 4948-edit