กิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน กฟผ. และ สพฐ. ร่วมมือสร้างครูแกนนำหัวใจรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 

 

 โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

                          

       29571214 1912913675687181 5144610076887342839 n

             

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า - วิชาการ (ช.อผช.-ว.) พร้อมด้วย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิด Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน สำหรับครูในโครงการห้องเรียนสีเขียว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมจำนวน 123 คน

 

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน และทิศทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว

        นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ผ่าน 6 ฐานการเรียนรู้เรื่องพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการคำนวณหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อจัดทำบัญชีคาร์บอน และ 5 ฐานการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ การจัดการน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนสีเขียว รวมทั้งเป็นการพัฒนาครูวิทยากรในการจัดค่ายนักเรียนแกนนำในระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ต่อไป

 

29543187 1912913719020510 4500301440903688145 n

 29597767 1912914692353746 5003196659766228874 n

25507674 1912913925687156 7564863319325027942 n

29542216 1912915049020377 3143724020808460377 n

29542401 1912914592353756 420491911500287656 n

29542842 1912913739020508 2306051810997502953 n

 29542930 1912914859020396 6858941778131428404 n

29570526 1912914979020384 1558456408913545007 n

29570630 1912914852353730 7049958819297101590 n

29570716 1912915572353658 3305255959234531012 n

29570863 1912913799020502 3898829256465739529 n

29570967 1912914392353776 5254573833987582275 n

29570969 1912915045687044 85123240932218844 n

29570990 1912915312353684 4953434630209817872 n

29571053 1912914749020407 1326485671267755954 n

29571168 1912914745687074 1031248692625815859 n

29571214 1912913675687181 5144610076887342839 n

29571227 1912915375687011 2357353859370255169 n

29683912 1912913842353831 4849820676031997777 n

29594592 1912915389020343 5696962647532303063 n