เอกสารประกอบ งานสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2561

และ Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

 

 

siminar-ducument2561

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา  
1.ไฟล์นำเสนอ Global Warming and Climate Change.pptx  Download
2.ไฟล์นำเสนอ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการดำรงชีวิต.pptx  Download
3.วิดิทัศน์  
     - What is the wordl look like  Download
     - Boiling Frog Experiment What do you think is the frog's fate Watch more.  Download
     - Greenland Thinning Ice  Download
     - Antarctica 1  Download
     - Antarctica 2  Download
     - grace antarctica blac  Download
     - tempfull series  Download
     - Antarctica 3  Download
     - Antarctica 4  Download
     - Bisphenol A (BPA) Contaminating Our Food  Download
     - CO2 Science  Download
     - gistemp2017 celsius  Download
     - Ocean Circulation Absorbs Carbon from the Atmosphere  Download
     - SLR With Color Bar  Download
     - WC CO2 1920 MASTER baron  Download