ค่ายวิทยากรแกนนำห้องเรียนสีเขียว "กลุ่มธนบุรี" ครั้งที่ 14

 

ณ  เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี

                          

 

      477458

           เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายอัครพล ตรีเหรา และทีมงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้พลังงานไฟฟ้ากับการอนุรักษ์พลังงาน” ให้แก่ครูและนักเรียน ในกิจกรรมค่ายแกนนำห้องเรียนสีเขียวของกลุ่มธนบุรี จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งสร้างแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มธนบุรี ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

477436

 477441

477444

477448

477450

477452

477454

477456

477458

 477477

477482

477478

 

477483

477484

477485

477486

477487

477489