ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)

 

 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
 
      -ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน  ตรวจสอบรายชื่อ
      -ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ
 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
     - ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน  ตรวจสอบรายชื่อ
     - ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป  ตรวจสอบรายชื่อ