กฟผ. จับมือ สพฐ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียว สร้างเครือข่ายต้นแบบลดการใช้พลังงาน

ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                          

 

     20180120-PRE01-01

         

กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียน สีเขียว)” ตั้งเป้าลดใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายครูและเยาวชนต้นแบบลดการใช้พลังงานกว่า 1,900 คนทั่วประเทศ

         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. และนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)” ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

         นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการห้องเรียนสีเขียวที่ กฟผ. และ สพฐ. ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541ให้เกิดกาบริหารจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 383 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีก 141 แห่ง ต้องดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งกฟผ. ได้สนับสนุนวิทยากรและงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2561กฟผ. เตรียมจัดค่ายกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานให้กับครูและเยาวชน กว่า 1,900 คน รอบโรงไฟฟ้า เขต เขื่อน กฟผ. ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ภาคกลางที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตกที่เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี และภาคใต้ที่เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างเครือข่ายต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

         ทั้งนี้ในปี 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนถึง 192 โรงเรียน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 1.7 ล้านหน่วย ลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 6.3 ล้านบาท และลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 900 ตัน กฟผ. จึงได้มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 ให้กับโรงเรียนและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลโรงเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวน 46 โรงเรียน รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำที่มีสามารถลดการใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จำนวน 50 โรงเรียน รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน สามารถลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จำนวน 62 โรงเรียน รางวัลชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ และรางวัลครูหัวใจรักพลังงาน ซึ่งรับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 19 คน


 

20180120-PRE01-02

 20180120-PRE01-03

20180120-PRE01-04

 20180120-PRE01-05

 

 20180120-PRE01-06

 20180120-PRE01-07